ÁSZF

A Szerződés alanyai

Egyrészről:

a Harmonet Internet Kommunikációs és Kiadói Kft. (székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 46.; adószám: 12585690-2-43; cégjegyzékszám: 01 09 693702) továbbá a MyMusic Kft. (székhely: 1132 Budapest, Nyugati tér 4. fszt. 9.; adószám: 13727372-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-870097), mint a www.lelekpillango.hu és a www.lelek.hu címekről elérhető honlap (továbbiakban a www.lelekpillango.hu) üzemeltetői


Másrészről:

a felhasználók, megrendelők (továbbiakban: Felek)


A tevékenység jogszabályi alapjai:
  • 1959. évi IV. törvény a Polgári törvénykönyvről;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
  • a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény.

A Lélekpillangó projekt

A www.lelekpillango.hu kiemelt célja, hogy egy jótékonysági projekt keretében egy Életműdíjat hozzon létre, mely átadásra kerül az erre jelölt személyek közül annak, illetve örököseinek, akit a látogatók a www.lelekpillango.hu honlapon történő szavazás során választanak.

A www.lelekpillango.hu látogatói elérhetik az oldalon az Életműdíjra jelöltek életrajzát, illetve azt, hogy a Díj megnyerése esetén a nyertes tanító vagy annak örökösei milyen célra fordítják a Díj összegét.

A szavazás tisztasága érdekében kizárólag névvel és e-mail címmel adható le szavazat az Életműdíj jelöltjeire.

Szerződés létrejötte

Az Üzemeltetők és a Felek között létrejött elektronikus szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A szerződés ráutaló magatartással jön létre. A szerződés megkötésének nyelve: magyar.

Felhasználó azzal, hogy belép a Portál oldalára, Felhasználónak minősül, és ezzel elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználó a Portálon.

Regisztráció

A www.lelekpillango.hu portál minden látogatója, amennyiben belép weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak – elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Mind a jelöltekre történő szavazás esetén, mind a Lélekpillangó meséjére történő feliratkozás esetén a Felhasználó önként megadott adatait a portál üzemeltetői rögzítik, azaz egy regisztráció történik. A megadott adatok valódiságáért a regisztrációt kezdeményező tartozik felesőséggel. Amennyiben az üzemeltetőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az eljárás eredménytelensége esetén a portál üzemeltetője jogosult a regisztrált felhasználó által leadott szavazatot törölni, továbbá hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

A honlap regisztrációt követő használata során – a regisztráció alkalmával kötelezően megadott adatokon (vezeték és kereszt év továbbá email cím) kívül – egyéb, önkéntesen megadott adatokra van szükség, amennyiben a Felhasználó terméket szeretne rendelni. Termék rendeléséhez az alap regisztráción felül a további szükséges adatok különösen a szállítási cím, számlázási cím, telefonszám.

A www.lelekpillango.hu honlapon való böngészéshez, a szöveges tartalmak megjelenítéséhez nem szükséges regisztráció. A szavazás, továbbá a megrendelés, vásárlás már regisztrációhoz kötött.

A regisztráció során a vásárlók részéről a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadása szükséges. Így név, szállatási cím, e-mail cím és telefonszám. Az adatok módosítására, illetve törlésére az „Elérhetőségek” menüpontban történő kéréssel van csak lehetőség.

Regisztráció esetén a felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a lelekpillango.hu oldal üzemeltetője a felhasználóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, fontos információkról. A felhasználókat kereskedelmi jellegű ajánlatokkal hírlevél útján keressük meg, mely fogadásához felhasználó a regisztrációval automatikusan hozzájárul, azonban a hírlevél végén lévő erre szolgáló link segítségével bármikor leiratkozhat arról.

Megrendelés menete

A megrendelni kívánt termék kiválasztása és a kívánt mennyiség megjelölése után meg kell adni a szállítási és számlázási adatokat, a „megrendelem” gombra kattintva a megrendelés véglegessé válik. A termékek feltüntetett vételára tartalmazza a kiszállítás költségét is.

Elállás joga

A megrendelő az általa megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ebben az esetben a megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A portál üzemeltetője az elállási jog gyakorlása esetén a megrendelő által kifizetett összeget az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni.
Megrendelő az elállási jogával kizárólag abban az esetben élhet, ha a visszaküldött termék csomagolása bontatlan. Kibontott termék ellenértékét - a termék jellege miatt - nem áll módunkban visszafizetni.

Az elállás részletes feltételeit ide kattinva olvashatja el.

Felelősségkorlátozás

A Felhasználók, vagy más természetes vagy jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok által a www.lelekpillango.hu oldalon elhelyezett tartalmakért, illetve a tartalomból eredő bármiféle károkért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

A felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok okán felmerülő teljesítési akadályért, illetve egyéb a megrendelés teljesítése során felmerült problémáért a honlap üzemeltetőjét semminemű felelősség nem terheli.

Az üzemeltetőt nem terheli felelősség az előre nem látható, a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, így például üzemzavar, vírus, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért.

A www.lelekpillango.hu oldal üzemeltetői nem felelnek az oldal működésének szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredő károkért. Felhasználó nem támaszthat ebből eredő bármilyen anyagi követelést.

Szerzői jog

A www.lelekpillango.hu portálon az üzemeltető által közzétett tartalom (ideértve többek között a Lélekpillangó meséjét, a cikkeket, fotókat, grafikákat és egyéb anyagokat, a weboldal megjelenését, design-ját, szerkesztési elvet, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, védjegyet, szolgáltatási védjegyet, logót, kereskedelmi megnevezést) a portál üzemeltetőjének szellemi tulajdonát képezik.

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

Moderálás

A fórum, illetve a hozzászólási lehetőségek biztosítása a honlap üzemeltetőjének ingyenes szolgáltatása. A hozzászólások tartalmáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Abban az esetben amennyiben egy adott hozzászólás az üzemeltető vagy mások jogos érdekeit, illetve közerkölcsöt sért, az indoklás és előzetes értesítés nélkül törölhető. A jogsértő, illetve trágár megjegyzéseket ismétlődően feltöltő felhasználók honlap használati jogosultságai korlátozhatóak. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges.

Egyéb rendelkezések

A www.lelekpillango.hu honlap üzemeltetői nem felelnek más természetes vagy jogi személyek hirdetéseiért, amelyek a honlapon találhatóak.

A honlap üzemeltetői az oldalon olvasható tartalomból eredő bármiféle károkért semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szigorúan tilos a portálon található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. Kivétel ez alól, ha rendelkezik az Üzemeltetők előzetes, írásbeli engedélyével, vagy ha ezt az üzemeltető a portálon feltüntetve kifejezetten lehetővé teszi. E tilalom vonatkozik különösen a honlapon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó és hanganyagokra. Szigorúan tilos a portál tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása.

A Portál tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az üzemeltetők követelhetik a jogsértés abbahagyását és káruk megtérítését.

A honlap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket részben, vagy egészben bármikor módosíthatja. Minden egyes módosítás alkalmával a honlap üzemeltetője felhívja a felhasználói figyelmét az ÁSZF módosulására. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a portál szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az úgy tekintendő, hogy a Felhasználó e módosításokat elfogadta.


Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm…

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.

Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.